குருகுலம்

சிறப்பு பயிற்சிகள்

சரகலை :

(பஞ்சபூத ஆற்றலை உடலில் இயக்கும் இரகசியம்).

பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரம்

(சூட்சம திறவுகோல் இரகசியம்).

இரசமணி

(பதரசத்தை மணியாக கட்டும் பயிற்சி).

மாந்திரீகப் பயிற்சி

(மந்திர, எந்திர, அஞ்சனம், தேவதை சித்தி, மூலிகை ப்ரயோகம், அஷ்டகர்மப்பிரயோகம்).

மாயாஜால சித்துகள் :

(அருளாளர்கள், மகான்கள் பிரயோகிக்கும் அரிய உயர்நிலைப்பயிற்சி).

வர்மக்கலை பயிற்சி :

(தற்காப்புமுறை மற்றும் மருத்துவமுறை. வர்மத்தின் அடிப்படை, வர்மப்புள்ளிகள் துல்லியமாகக்கண்டறிதல், வர்ம மசாஜ், அடங்கல் கண்டு இளக்குதல், பல வகை நோய்களை நீக்குதல்).

சித்தமருத்துவப்பயிற்சி :

(உடற்கூறு, நாடிஅறிதல், நோய்கள் அறிதல், மூலிகை, பாஷண, தாது இனங்களை கண்டறிதல், உச்சி முதல் பாதம் வரை உள்ள உறுப்புகளில் தோன்றும் நோய்களுக்கு கைகண்ட அனுபவ மருந்துகள் நேரடி செய்முறைப்பயிர்சிகள்).

சித்தர் இராசாயண வேதியியல் பயிற்சி :

(உயர்நிலை ஜெயநீர், திராவகம், சுண்ணம், பாஷாண கட்டு, களங்கு, செந்தூரம், பஸ்பம், உலோகங்களில் கழிம்பு நீக்குதல் போன்ற அபூர்வ முறைகள்).

காயகற்பம் பயிற்சி :

(மூலிகை கற்பம், இரசாயணதாது கற்பம், உயர்நிலை முப்பு குரு கற்பம்).

வாசியோகம் :

இறை நிலையுடன் இரண்டரக்கலத்தல், (தன்னுள் இறைநிலை அடைதல்)

ஞானயோகம் :

தியான நிலையில் சமாதிநிலை அடைதல், ஆழ்மனதின் சக்தியை விழிப்படையச் செய்து அளப்பரிய சாதனைகளைச் செய்தல், அஷ்டாங்க நியமித்தில் ஒருநிலை

மூலிகை மருந்துகள் :

மூலிகை இனம் கண்டறிதல் -
1 மூலிகை குணம் அறிதல் -
2 நோய்களுக்கான மூலிகை மருந்துகள் -
3 செய்முறைப் பயிற்சி

மருத்துவ முப்பூ :

 

சித்த மருத்துவ முறையினில் 1) சூரண வகையினில் கலந்து வீர்யப்படுத்துதல் முப்பூ செய்முறைப் பயிற்சி 2)லேகியம், பஸ்பம், செந்தூரம் இவைகளில் கலந்து வீர்யப்படுத்தி நோய்களை விரைவாக குணப்படுத்தும் முப்பூ செய்முறைப் பயிற்சி

ஞான முத்தி யோகம் :

சித்தர்கள், முனிவர்கள், பேரருள்கொண்ட, இறைவனைக் கண்ட சித்திநிலை, நான்கு வேதங்கள், ஆறு சாஸ்த்திரம், பதினெண் புராணங்கள். இவைகள் அனைத்திலும் குறிப்பிடும், ஒரேயொரு பிரபஞ்சப் பேரொளியான இறைவனைக் காணும் சித்தர் உயர்நிலை ஞான இரகசியப் பயிற்சி.

நவ பாஷாணக் கட்டு :

 

சித்த மருத்துவ முறையினில் உயர்நிலைப் பயிற்சியான பாஷாணங்களைக் கட்டும் சிறப்பு - (பாஷாணக் கட்டு மருந்து)பயிற்சி

குருகுலம்